Emniyet Personeline Kadrosuzluk Tazminatı

Emniyet Personeline Kadrosuzluk Tazminatı
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Oy Verildi) 5 üzerinden ortalama 5,00 puan
Loading...

Emniyet Teşkilatı personeline kadrosuzluk tazminatı yolda işte ayrıntılar;

 

Kabul edilen her kanunun içinde yer alana bazı ayrıntı kanunlarda yer almaktadır, işte bu kanunlardan birisi daha işte ayrıntılar;

Kanunlardan birisi de 6638 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’dur. Bu kanunla iç güvenliğe yönelik birçok düzenleme getirilirken Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin de son derece önemli yenilikler getirilmiştir. Getirilen düzenlemelerden birisi de kadrosuzluk tazminatıdır. Bu tazminatın kimlere, ne zamana kadar ve hangi tutarlarda ödeneceği ile getiriliş mantığını izah etmeye çalışacağız. Kadrosuzluk tazminatı nedir ve hangi oranlarda ödenmektedir?

Kadrosuzluk tazminatı personel sistemine yeni getirilen bir düzenleme değildir.

Ancak, bu tazminatın çok yaygın bir kullanım alanı da bulunmamaktadır. Bu düzenleme, sadece 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda bulunmakta olup, askeri personelden bazılarının re’sen emekliliklerinde uygulandığını görüyoruz. Bu çerçevede kadrosuzluk tazminatının 926 sayılı Personel Kanunu’nun 49’uncu maddesinde detaylı bir şekilde düzenlendiğini görüyoruz.

Bu maddeye göre; “……Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara % 30’u, binbaşılara % 50’si, yarbaylara % 55’i, albaylara % 70’i, tuğgeneral-tuğamirallere % 75’i, tümgeneral-tümamirallere % 80’i, korgeneral-koramirallere % 90’ı, orgeneral-oramirallere % 100’ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığı’nca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetler’de görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazine’den tahsil eder. Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez….”

İşte bu düzenleme esas alınarak 6638 sayılı Kanun’la emniyet personeline de kadrosuzluk tazminatı getirilmiştir. Bu kanunun 22’nci maddesi ile 3201 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi tamamen değiştirilmiş ve maddeye kadrosuzluk tazminatı da ilave edilmiştir.

Bu maddeye göre;

1- Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler.

2- Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler.

İşte kadrosuzluk tazminatı, kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile emekliye sevk edilenlere ödenmektedir. Kendi istekleriyle emekliye sevk edilenler bu haktan yararlanamazlar. 

Ayrıca, bu maddede kadrosuzluk tazminatı ile ilgili şu ifadeleri görüyoruz; “….On dokuzuncu ve yirminci fıkra hükümlerine göre emekliliğe sevk edilenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil); Emniyet Amirlerine % 110’u, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine % 120’si, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine % 130’u, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine % 140’ı, Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerine % 150’si oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere altmış yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenir.

Verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatı toplamı, Genel Müdürlük’te aynı kadrodaki emsaline kadrosuna bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan toplam ödemeyi geçemez. Bu tazminat, vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. Kadrosuzluk tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca üçer aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine’den tahsil edilir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yazar:
YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

Henüz yorum yapılmamış. Bu yazımız ile alakalı merak ettiklerinizi veya eklemek istediğiniz her türlü görüş ve öneriyi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

YORUMLAR & SORULAR-CEVAPLAR

(Yazımızla ilgili aklınızdaki soru ve düşünceleri yorum olarak aşağıya ekleyebilirsiniz.)